Vi krever at Norge skal ratifisere FNs forbud mot atomvåpen!


Demonstrasjon 5. mars 2019. Norge ut av NATOs parole t.v.

Norge må bidra aktivt til at NATOs atomvåpenstrategi endres. Et naturlig skritt må være en tilslutning til en internasjonalt bindende avtale, slik vi gjorde med landminekonvensjonen og avtalen som forbyr klasevåpen. 

Samtidig som Stortinget stemte ned at Norge skulle tilslutte seg FNs atomvåpenforbud, vokser folkebevegelsen hver dag. Undersøkelser viser at 4 av 5 nordmenn støtter et forbud! ICAN Cities Appeal har fått med seg Oslo, Tromsø, Trondheim og Kristiansund, med forslag inne med flertall i Bergen.

Skriv under på oppropet til Røde Kors:
Norge må ta debatten om atomvåpen!

Se også:
NATOs selvmordspakt
Av Terje Alnes
Om hvorfor Norge ikke kan signere FN-traktaten for forbud mot atomvåpen.

Støtt Julian Assange! 

Dette oppropet vi vil sende til Presseforbundet, Journalistlaget, Regjeringen, UD, Justisdepartementet, stortingsgruppene til Rødt og SV, Ecuadors ambassade i Stockholm.

Skriv under her:
https://www.underskrift.no/vis/7540


Forsvar retten til å varsle om maktens overgrep

Den ulovlige og uverdige arrestasjonen av WikiLeaks leder, Julian  Assange, har demonstrert for verden at varslere og gravejournalister som eksponerer myndighetenes og NATOs skjulte og ofte kriminelle agenda ikke har noen reell beskyttelse. Tvert i mot –  de risikerer grov forfølgelse på konstruert grunnlag. Dette er en hån mot de rettsprinsipper Vesten så freidig påberoper seg og belærer ikke-vestlige stater om.

Norge ut av NATO protesterer mot dette bruddet med ytrings- og pressefriheten! 

Det er dystre utsikter for fri meningsdannelse framover, i siste instans berører det oss alle:

«Først hentet de kommunistene, og jeg sa ingenting for jeg var ikke kommunist. Så hentet de arbeiderne og fagforeningsfolkene, og jeg sa ingenting for jeg var ikke fagforeningsmedlem. Så hentet de katolikkene og jødene, og jeg sa ingenting for jeg var protestant. Til slutt hentet de meg, og da var det ikke lenger noen som kunne si noe.» (Martin Niemöller)

«Spora frå Versailles»

Svar til Halvor Tjønn i Dag og Tid nr. 6/19 av Brynjulv Gjerdåker, Norge ut av NATO

I artikkelen «Spora frå Versailles» (DT nr. 5/19) gjer Halvor Tjønn seg tankar om fylgjene av traktaten som sigerherrane i 1. verdskrigen signerte i juni 1919. Tjønn dreg opp liner, ikkje berre til 2. verdskrigen, men like fram til våre dagar. I den siste delen av denne lange perioden kjem Russland sentralt inn i synsfeltet hans. Det audmjuka Tyskland i 1919 er her avløyst av eit audmjuka Russland etter 1991.

I mellomkrigstida kom det tyske nazipartiet til makta i 1933. «Lebensraum» i aust var heilt frå maktovertakinga ein sentral ambisjon. Me veit korleis denne vart sett ut i livet og korleis det kom til å gå. Tjønn seier det ikkje uttrykkeleg, men impliserer tydeleg nok at Europa no er truga austanfrå. Er det så noko som tyder på at Russland i dag har ein vilje til maktbruk på land i Sentral- og Vest-Europa – som Polen, Romania og alle dei andre vestover, tilsvarande den til det tyske naziregimet eller som på nokon rimeleg måte kan samanliknast med denne? Nei, det gjer ikkje det. Sovjetunionen søkte i det lengste politisk kontroll over grensestatane sine i vest under den kalde krigen. Etter 1991 vart desse landa og mest alle andre europeiske land medlemer av både EU og NATO. Kva ein enn måtte meina om russisk otte for eit offensivt NATO, som no har mest kringsett landet, blir det å snu saka på hovudet å tala om ein risiko for russiske erobringar vestover. Krim-konflikten spelar inga rolle i denne konteksten.

USA er garanten for fred, fridom og sivilisasjon i Tjønn sitt bilete, jamvel om han ikkje er uttrykkeleg på at han har desse ideala i tankane. At USA ytte sitt til utfallet av dei to verdskrigane, er udiskutabelt. Men i det siste halve hundreåret – med såkalla engasjement i Vietnam, Afghanistan, Irak, Libya og mange fleir – har Pax americana vore ambisjonen, økonomiske interesser eit hovudmotiv og militærmakt det uttrykkelege midlet. Intensjon med og gjennomføring av dei mange engasjementa har just ikkje vore prega av fred, fridom og folkerett, snarare det motsette! 

Tjønn ser for seg at Trump kan finna på å dra US-styrkane ut av Europa og lata verdsdelen ta ansvaret for eigen tryggleik. I denne samanhengen talar han om fåren for eit makt-vakuum i Europa i våre dagar, og at «dei europeiske landa ikkje er interesserte i å bruka pengar på å forsvara seg sjølve». Påliteleg statistikk syner at Russland dei siste ti åra brukte mindre enn ein femdel på sitt forsvar samanlikna med tilsvarande samla investeringar i Sentral- og Vest-Europa – ca 50 mrd. vs. ca 270 mrd. årleg, rekna i US dollar (kjelde: SIRPI). Tjønn meiner tydeleg nok at landa i Sentral- og Vest-Europa ikkje er interesserte i å bruka denne militære styrken sin om dei finn det naudsynt. Kvar har han det ifrå?

70 år med NATO- ingenting å feire!

Markering:
Nei til krig, ja til fred og dialog
Torsdag 4. april kl 17-18, Eidsvolls plass

4. april er 70-årsdagen for opprettelsen av NATO. Det skjer i en tid med økende spenninger og militær opprustning. Nedrustning har blitt et fremmedord. Se mer. Vi samles om disse fem parolene:

Stans ny kald krig – støtt FNs atomvåpenforbud
Ingen atomvåpen i Europa
Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat
Nei til krigsindustri, militær aggresjon og miljø-ødeleggelser.

Arrangør: LO i Oslo, Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen
Med støtte fra:
Bestemødre for fred
Norges Fredslag
Oslo SV
Stopp NATO
Motvind Kulturlag
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Norge ut av NATO
Sosialistisk Ungdom
Rødt Oslo
SV – Sosialistisk Venstreparti
Oslo Sosialistisk Ungdom
Fredsbevegelsen på Nesodden
Kvinnefronten

***

Åpent debattmøte:
Militær spenning i Nordområdene og NATO
Torsdag 4. april kl 19-21, Litteraturhuset, Amalie Skram
Gratis inngang

Del 1. «Atomopprustning i Nordområdene og Norge» ved journalist Bård Wormdal.

Del 2. «Nei til krig – Nei til Nato». Seher Aydar (Rødt Stortingsgruppe), Petter Eide (SVs Stortingsgruppe) og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innleder til debatt. Se mer

Arrangør: Stopp NATO

Støtteuttalelse for Venezuela

Sikkerhetspolitisk rådgiver, John Bolton, har ved en «glipp» røpet at USA har planer om militær aksjon mot Venezuela. Norge ut av NATO vil på det sterkeste ta avstand fra utplassering av fem tusen amerikanske soldater i Colombia til eventuell bruk i operasjoner mot nabolandet.

Colombia er knyttet til NATO gjennom en omfattende partnerskapsavtale. NATO-land har ingen rett  til å delta i en krig på alle fronter – økonomisk, kampanjemessig og eventuelt militært mot Venezuela, som i likhet med resten av verden bør verges mot USAs aggresjon – enten den skjer direkte eller gjennom NATO-samarbeidet. Venezuela har aldri truet Norge eller noe annet land. Alle med rettsfølelse bør fordømme de folkerettstridige forsøkene fra USA på å velte den demokratisk valgte regjeringa i Venezuela! Herved oppfordres samtlige som slutter seg til Norge ut av NATO til i skrift/tale/handling arbeide for at folket i Venezuela selv får styre i eget land, uten noe som helst press utenfra.

På møtet i kjernegruppa i Noreg ut or Nato på kafé Noahs den 29.1 var ein samd om denne utsegna om Venezuela som ein ynskjer å gjera kjend for alle våre sympatisørar:

Etter at den nasjonale tryggingsrådgjevaren i USA, John Bolton, ved ein glipp har røpa militærplanar mot Venezuela,  vil ein  på det  sterkaste ta avstand frå plassering av fem tusen amerikanske soldatar til eventuell bruk i operasjonar mot Venezuela frå eit land (Colombia) som er knytt til NATO gjennom ein omfattande samarbeidsavtale. NATO-land må ikkje verta involverte i ein krig på alle frontar, økonomisk, kampanjemessig og eventuelt militært mot eit land som til likes med resten av verda bør haldast fri for USAs aggresjon direkte eller gjennom NATO-samarbeidet.  Venezuela har aldri skadd Noreg eller andre land, og alle rettenkjande menneske bør fordøma dei folkerettsstridige freistnadene som USA gjer på å velta regjeringa i landet.  Alle som er tilslutta NATO ut or Noreg, bør i skrift og tale og på alle akseptable vis freista å arbeida for at venezualarane sjølve får styra i eige land utan noko som helst press utanifrå.

I en så prekær tid som dette vil vi vise vår solidaritet til det venezuelanske folket, den bolivarianske prosessen og landets suverenitet.